Aby mi?o i przyjemnie sp?dzi? czas swojego urlopu prosz? pami?ta? równie? o niezb?dnych dokumentach na czas podró?y i pobytu w Chorwacji.
Konieczny jest:
- wa?ny paszport lub dowód osobisty; Dokument potwierdzaj?cy to?samo?? i obywatelstwo posiada? musi ka?da osoba przekraczajaca granic?, równie? dziecko.


Do l?dowego przekroczenia granicy chorwackiej wystarczy posiadanie dowodu osobistego. Ale w s?siednich krajach (nie unijnych) obowi?zkowy jest jeszcze paszport; 20.01.2009r. mia?a miejsce nastepuj?ca zmiana w tej sprawie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, ?e w?adze Bo?ni i Hercegowiny powiadomi?y, i? obywatele pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz pa?stw sygnatariuszy.

Uk?adu z Schengen mog? przekracza? granice Bo?ni i Hercegowiny na podstawie wa?nych dokumentów stwierdzaj?cych to?samo?? i obywatelstwo osoby podró?uj?cej, czyli zarówno paszportu jak i dowodu osobistego. Jednocze?nie przypomina si?, ?e podró?e obywateli polskich do Serbii odbywaj? si? na podstawie wa?nego paszportu.
- prawo jazdy, dokumenty samochodu, je?eli jedziemy samochodem. W tym wa?ne ubezpieczenie i Zielona Karta. Posiadanie Zielonej Karty nie jest wymagane w Chorwacji. Jednak go?cie cz?sto planuj? wycieczki do s?siednich krajów: BiH lub Czarnogóry, a tam konieczne jest posiadanie Karty. Krótko mówi?c nie odwiedzimy Med?ugorie i Mostaru bez Zielonej Karty;
- potwierdzenie rezerwacji (voucher), niezb?dne do rozliczenia z w?a?cicielami apartamentów;

 

Nasza dobra rada:  Chcecie mie? udany urlop - zadbajcie wcze?niej o dokumenty!

Joomla SEF URLs by Artio
Our website is protected by DMC Firewall!